VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

Gavrilă Florin

Funcția sau postul ocupat: Viceprimar Comuna Coșoveni

Stare Civilă: căsătorit, doi copii

Educație și formare: Universitatea din Craiova – Facultatea de Agronomie; Inginer Horticultor;

Contact: 0251.457.186

Pprogram audiențe: Miercuri: 1000
Probleme de interes general și cele care nu au putut fi soluționate la nivel de secretar și compartimente de specialitate din aparatul propriu.
Înscrierile la audiențe se fac la sediul primăriei, în fiecare zi de luni, marți, joi, vineri,  între orele 08:00 – 13:00

Atribuții viceprimar:

Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului stabilite conform OUG 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV ART. 152

Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.
În situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut votul majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.
Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.
Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În
cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.